STATUT BIBLIOTEKI


 

 STATUT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. ADAMA MICKIEWICZA

Statut biblioteki szkolnej

§ 1 Organizacja biblioteki szkolnej

 • Biblioteka znajduje się na I piętrze budynku szkoły i wykorzystuje 1 izbę lekcyjną:
 • - czytelnia - 30 stanowisk uczniowskich;
 • - biblioteka/wypożyczalnia - 5 000 jednostek inwentarzowych.
 • W bibliotece zatrudniono, w pełnym wymiarze czasu pracy jednego nauczyciela.
 • Biblioteka realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły.
 • Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
 • Dyrektor zapewnia bibliotece odpowiednio wyposażone pomieszczenia, warunkujące jej prawidłową
 • pracę oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu.
 • Czas pracy biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły i określony w regulaminie.
 • Księgozbiór podręczny i czasopisma udostępniane są tylko na miejscu.
 • Systematycznie dokonuje się selekcji zbiorów, wycofując nieaktualne i nieprzydatne materiały.
 • Wydatki na bibliotekę obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup mebli oraz sprzętu, druków biblio­tecznych, materiałów piśmiennych, pomocy dydaktycznych, środków na organizację imprez bibliotecznych.
 • Roczny plan finansowy przedkłada się do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej.
 • Wydatki na potrzeby biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu szkoły i rady rodziców, informując o przy­znanej wysokości kwoty na początku roku budżetowego.

 

§ 2 Cele biblioteki szkolnej

 

 • Realizacja potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Wspomaganie procesów nauczania i wychowania, edukacja kulturalna i informacyjna.
 • Wspieranie kształcenia ustawicznego nauczycieli.

 

§ 3 Podstawowe zadania biblioteki

 • Tworzenie warunków do korzystania z różnorodnych źródeł informacji i technologii informacyjnej.
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.
 • Organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 • Gromadzenie zbiorów, w tym księgozbioru podręcznego (encyklopedii, słowników, kompendiów i opracowań z różnych dziedzin wiedzy, informatorów), lektur i literatury pięknej, literatury popular­nonaukowej, prasy, multimediów, innych wydawnictw potrzebnych do realizacji zadań statutowych szkoły.
 • Gromadzenie przepisów prawnych z zakresu oświaty.
 • Opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Udostępnianie zbiorów.
 • Tworzenie i organizowanie warsztatu informacyjnego.
 • Propagowanie nowych technologii informacyjnych i medialnych.
 • Praca pedagogiczna przy zastosowaniu różnych metod, form i środków.
 • Współpraca w realizacji wyżej wymienionych celów i zadań z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samo­rządem uczniowskim, innymi bibliotekami szkolnymi i instytuc

 

§ 4 Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 • Odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki oraz bazy komputerowej i multimedialnej.
 • Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami poszczególnych
 • przedmiotów.
 • Tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w pracy biblioteki.
 • Odpowiada za realizację zadań i celów biblioteki.
 • Sporządza plany pracy, okresowe i roczne sprawozdania, harmonogramy zajęć i imprez bibliotecznych.
 • Prowadzi statystykę wypożyczeń i dokumentację pracy biblioteki według obowiązujących przepisów.
 • Stosuje różne formy kształtowania kultury czytelniczej, medialnej, i informacyjnej, zapoznaje uczniów
 • z technikami uczenia się i samokształcenia.
 • Gromadzi zbiory, dokonuje ewidencji i opracowania zbiorów zgodnie z przepisami.
 • Organizuje i udostępnia warsztat informacyjny.
 • Prowadzi działalność informacyjną i promocyjną dotycząca biblioteki i jej zbiorów.
 • Systematycznie poszerza swoją wiedzę, doskonali umiejętności i warsztat pracy.
 • Zakres wyżej wymienionych działań określa corocznie opracowywany dla każdego nauczyciela bibliotekarza zakres obowiązków, który ma na celu pełne wykorzystanie wiedzy i umiejętności oraz optymalizację działań biblioteki jako zespołu pracujących w niej osób.
 • Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.