ARTETERAPIA

Arteterapia – terapia przez twórczość plastyczną

Działalność twórcza jest dla dziecka jednym z najlepszych sposobów wyrażenie siebie. Dzieci zazwyczaj działają spontanicznie i żywiołowo, dlatego istotne jest by dostrzegać ich  potrzeby artystyczne i stwarzać im możliwość przekazu i wyrażania siebie poprzez środki warsztatu plastycznego.

Działania  artystyczne, które sprawiają  dziecku przyjemność, prowadzą do rozwijania jego kreatywności, pobudzania myślenia i wyobraźni a następnie do rozbudzania jego twórczych zdolności.

Jednym  z warunków kształtowania twórczego myślenia i aktywności dziecka jest  inspirowanie jego poczynań twórczych.  Aktywność twórcza kierowana przede wszystkim wewnętrznymi motywami, pozwala dziecku na wyrażanie siebie, swych potrzeby i uczuć. Wszystkie działania artystyczne, pomagają w kształtowaniu pozytywnych cechy osobowości, pobudzają i rozwijają umiejętności kreowania, tworzenia. Ponadto, mają wpływ na rozwijanie samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów oraz umiejętność wypowiedzenia się bez użycia słów-pozawerbalnie.

Tworzenie prac artystycznych daje dziecku poczucie sprawstwa i odpowiedzialności oraz rozwija kreatywności wyrastającą właśnie na podłożu myślenia i działania spontanicznego co jest istotnym elementem dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Każdy uczeń jest potencjalnym twórcą, tylko potrzebne mu są odpowiednie warunki, aby odnalazł a następnie  rozbudził  utajone  możliwości. Jedną z takich form są zajęcia terapii przez  plastykę, które umożliwiają każdemu uczestnikowi na  samodzielne  kreowania  świata oraz indywidualne interpretowanie  rzeczywistości.

Arteterapia –tutaj w rozumieniu- terapia przez działania plastyczne również w procesie rewalidacji kształtuje coraz bardziej pozytywny stosunek dziecka do innych i samego siebie. Poprzez dużą motywację, ekspresję i działanie uczy odpowiedzialności za rozpoczętą pracę i wyrabia nawyk kończenia rozpoczętego zadania. Działania plastyczne –malowanie, rysowanie, lepienie oraz wiele innych, wpływają na wyrabianie precyzji i płynności ruchów, ich kontrolowanie, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową.  Arteterapia jako działalność twórcza, pozwala wyzwalać u dziecka  spontaniczność i swobodę myślenia. Uwalnia twórczą energię drzemiącą w każdym człowieku, otwiera na świat doświadczeń i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi. Wszelkie działania dziecka poprzez tworzenie, pozwalają wyrazić i  uporządkować  różnego rodzaju emocje, napięcia, potrzeby oraz wyrazić to,  co trudno mu  przekazać słowami. To właśnie w  czasie tworzenia dzieła plastycznego następuje ekspresja własnej osobowości twórcy, poprzez samodzielne i spontaniczne przedstawianie rzeczywistości i własnego "ja". Istotnym jest, iż aktywność plastyczna dziecka ma charakter wypowiedzi, która jest wyrazem jego indywidualnych postaw, przeżyć i myśli. Jest tym, co wie ono o otaczającym je świecie oraz jak ten świat przeżywa. Przy pomocy środków warsztatu plastycznego dziecko uczy się technik skutecznej komunikacji bez konieczności werbalizacji, która często stanowi dla niego barierę w wyrażaniu własnego zdania. Pozwala na zaspokajanie takich potrzeb jak : akceptacja, bezpieczeństwo, bycie rozumianym i docenianym.

Udział w zajęciach terapii przez działania plastyczne spełnia więc wszystkie podstawowe funkcje poznawcze, kształcące i wychowawcze w tym szczególnie istotne takie jak - terapeutyczna oraz kompensacyjna. W konsekwencji wszystkie  działania mają  na celu pomóc nieśmiałemu uczniowi pobudzić aktywność zaś nadpobudliwemu pozwolić na wyciszenie.

Zajęcia twórcze również z dziećmi niepełnosprawnymi działają często znacznie intensywniej niż rehabilitacja prowadzona w tradycyjnej formie. Dzięki nim można w znacznie krótszym czasie osiągnąć optymalne efekty (rozwój sprawności manualnych, rozwój ruchowy dzieci niepełnosprawnych,  precyzja  ruchów  i  szybkość działania).  Ponadto w procesie działań  twórczych

u dzieci z różnymi dysfunkcjami  i nie tylko, wzmacnia się samoocena i samoakceptacja. Na zajęciach terapii przez sztukę stosowanie wielu ciekawych technik plastycznych dostarcza dzieciom cennych doświadczeń twórczych. Różnorodność podejmowanych działań, wykorzystujących jako narzędzie terapii szeroko pojętą kulturę i sztukę pełni dla dobra dziecka funkcję terapeutyczną.

Uczestnicząc w zajęciach arteterapii  każde dziecko powinno czuć się zauważane i doceniane. Przez indywidualną interpretację otaczającego świata uczeń nabywa pewności siebie oraz kształtuje świadomość prawa wyrażania własnego zdania.